månadsarkiv: februari 2015

#11 – Rom 8 (1): Det nya livet

Vägledning genom Romarbrevet.

Sammanhang

Kapitel 7 avslutade med den utrop ”Jag arma människa” när man som kristen upptäcker att man inte genom att anstränga sig (=håller sig till lagen) kan låta bli att synda. Kanske man har provat varenda knep för att hålla sig borta från synden.

Vi förstått att vi har två motstridiga naturer inom oss, köttet och Anden. Å ena sidan vill vi göra det som Gud vill (Anden), men köttet tjänar synden.

Slutligen kommer man fram till att fråga ”VEM kan frälsa mig ur detta.” Svaret är ”Jesus Kristus” (7:25).

 • V1. För vem gäller det att ”det finns ingen fördömelse”?
 • Hur kommer man in ”i Kristus”?
 • V2. Vad menas här med ”lag”?
 • För att förstå de olika ”lagar” i v2:
  • Läs 7:23 Vem syftar vårt gamla människa (som jag endast hade när jag var ofrälst) alltid att tillfredsställa först?
  • Om vi blir ledda av Guds Ande, vårt leder detta alltid till?
  • Vad är alltså syndens lag, och vad Andens lag? (Syndens lag är att jag måste synda)
 • Vad betyder det nu att jag är fri från syndens lag? Olika förslag nedan:
  (  ) Att jag aldrig synda mer
  (  ) Att synden inte längre har några dåliga konsekvenser för mig (döden)
  (  ) Att jag inte längre måste synda
 • v3 Att uppfylla Guds rättvisa krav (lagens krav), lyckas vi med det genom lagen eller andra religiösa ansträngningar?
 • Synderna som vi gjorde (gärnings- och tankesynder), förlåter oss Gud genom hans son. Vad gjorde han med synden, vårt upproriska natur som endast kan synda?
 • V 4. Hur funkar det du att verkligen uppfylla lagens krav, dvs. Guds rättvisa krav?
 • Om vi lever efter Anden, dvs. efter det som den Heliga Ande, Gud själv, vill åstadkomma i oss – hur kommer troligen resultatet att se ut:
  1. Det blir mindre än lagen kräver, vi räcker inte dit
  2. Det blir mer än lagen kräver, vi drivs av Anden och kärlek till vårt Herre.

Köttets natur – motsats till Andens natur

 • V 5: Två ggr. nämns här en regel:  om man lever efter nåt leder det till att man tänker på det. Vad betyder ”lever efter” i praktiken?
 • V6-8 Viktigt är att kunna urskilja dessa två naturer inom oss. Vilka kännetecknen nämner Paulus för dessa två naturer?

Att leva i Anden

 • v9: Den som är frälst, nyfödd, han har en annan, ny natur. Vad gäller vär varenda troende?
 • v 10: Hur kallas den Helige Ande i v9? Vem bor också inom oss?
 • Om så är fallet, vad ryms då i inom oss, även om våra kroppar är kännetecknat av döden?
 • V11 Vad gjorde denna Ande – Kristi eller Guds Ande med Kristus?
 • Vad är denna Ande inom oss en garanti för?

Slutsatser

 • v 12-13: Måste vi följa vårt onda natur?
 • Varför sägs i v13 att vi ska döda ”kroppens gärningar”? Varför just ”kroppen”?
 • Hur kan man genom Anden döda dessa gärningar?
 • Vad är resultatet av att ge efter sina onda begär?
 • Hur kan man ”genom Anden döda kroppens gärningar”? Vad betyder det?
 • Vad är resultatet av att följa Anden?
 • V14 Om man nu drivs verkligen av Guds Ande, vad är man då?
 • V15 Vad gäller egentligen för alla sanna kristna?
 • Hur uttrycker sig barnaskapets ande? [Abba är ett förtrogen uttryck liksom ”pappa”]
 • V16 Hur vet vi att vi är Guds barn?
 • V17 Om man är någons barn, vad innebär det vanligtvis?
 • Vad innebär det när vi blev Guds barn, medlemmar i Guds familj?
 • Vilka två saker tar Paulus för given att vi delar med Kristus?

Vad blir arvet då? – En del av arvet tar Paulus i nästa stycket.

#10 – Rom 7: Lagen. Eller: Jag syndar ju fortfarande som troende…

Vägledning genom Romarbrevet.

Sammanhang

Paulus tar upp temat som han antydde i kap 6:14

Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden.

Man kan se hela kapitlet som en förklaring av denna sanning. Hela denna konflikten att jag syndar, fast jag inte vill (7:7ff), innesluts ju i detta korta vers. Även att vi i dopet har dött med Kristus påverkar vårt relation till lagen. Men vi tar det som vanligt steg för steg.

Lagen gäller inte för döda (v 1-6)

 • Vilken allmän regel gäller för alla döda människor? (v1)
 • Om man nu tar ett äktenskap som exempel (v 3)
  • Vad är det att tar en ny partner medan den första lever?
  • Vad är samma sak när den första har dött?
  • Varför blir samma sak olika när döden träder in?
 • Om vi nu tar parallelen till den troende (v 4):
  • Vad händer med lagen, Guds rättvisa krav mot oss, när vi har dött i Kristus?
  • I vilken ny relation har vi trädd in?
 • Kan vi leva ett mer heligt liv om vi ålägger oss en massa föreskrifter? (v 5-7)
  • Varför inte?
  • Hur levde vi innan vår omvändelse?
 • Vad har hänt med Guds rättvisa krav på oss efter omvändelsen/dopet?
 • Vad är ”bokstavens gamla tjänst”?
 • Kan vi här förstå vad ”Andens nya tjänst” är?  [Lägg på minnet, förklaras snart]

Lagen blottlägger mitt sanna jag (v 7ff)

 •  Är det något fel (eller Paulus säger t.o.m. synd) på lagen att den framkallar begär inom mig? V7
 • Vad hade jag inte vetat om vi inte försökte hålla lagen? (Vad begär är)
 • Syns begäret på vårt utsidan, ser människor detta?

När det sägs att synden är död utan lagen så kan man tänka sig synden som dett sovande hund. Den finns hela tiden, men när den väcks till liv (genom budordet) ser man hundens riktiga natur.

 • Vilken process sätts igång hos oss när vi får ett bud? (v8)
  • Vad menas med ”förr levde…” V 9
  • Vårt ligger problemet, att något rent och heligt framkallar synden i oss?
 • Kan det då ända finnas ett bra syfte med lagen? Vad är det då? V13

Lagen är ingen hjälp i att leva heligt (v 14ff)

Paulus växlar nu från dåtid till nutid. Han beskriver den erfarenhet att vi har inom oss två naturer – en köttsligt natur och en andligt.

 • V14: Vi förstår att Lagen vänder sig till våra andliga önskemål, att behaga Gud, vilket är bra. Samtidigt känns det ibland som om vi är syndens slavar, tvungna att göra vissa synder.
 • V15. Har vi upplevd nåt liknande? Är vi då schizofrena?
  • Det verka finnas två naturer inom oss.
 • V16 Vad gör vårt förstånd om den ”inte vill”?
 • V17 Men vad är det då som gör synden inom mig?
 • Vad är ”kött” i V18?

Att förstå v18 är av största vikt. Det befriar oss från att någonsin förvänta något gott från vårt gamla natur. Den befriar från all besvikelse, när vi inte hittar något gott i den, den befriar oss från att bara kretsar om sitt eget jag. Om vi bara ser på oss själva blir det inga framsteg, bara bakslag. Någon har sagt att vi för varje blick vi kastar på oss själva ska kasta tio blickar på Jesus.

 • Vad är sammanfattningen av v 19-23 med egna ord?
 • Under denna börda kan man så tyngas ner att man med Paulus vill utropa ”Jag arma människa”. Hur kan jag blir räddat? Vem är då svaret?
 • Situationen sammanfattas  v 25. Men lösningen kommer först i kap 8. ”Andens nya lag”

Det har ofta påpekats att det i dessa verser dycker utåliga gånger upp orden ”jag”, ”mig”, ”min/mitt/mina” . Blicken kretsar endast om det egna tillståndet. V25 markerar en vändpunkt.
Erfarenheter som Paulus delar i detta kapitel är mycket ödmjukande när man begriper hur syndigt man verkligen är. Men man kan även fastna där och endast ser på sig själva, då är man fast i en ond cirkel och känner ganska lika som Paulus det uttrycker i v 24. Tack och lov finns hjälp i Jesus Kristus.

#09 – Rom 6: Ska vi fortsätta synda

Vägledning genom Romarbrevet.

 • V2 Om nu Kristus dog för våra synder, vi fick förlåtelse att behöva anstränga oss själva, leder detta inte till ett syndigt livsstil? Varför ska vi inte fortsätta synda?

För att förstå följande kapitlen bättre kan det vara till hjälp att förstå skillnaden mellan vårt ställning eller position och vårt livsförvandling.  Vårt ställning är det som vi är i Kristus. (t.ex. rättfärdiggjorda, fläckfria, hur Gud ser på oss avseend vårt frälsning). Livsförvandling är det dagliga livet. Nåden har gett oss ställningen och nåden lär oss att leva enligt vårt ställning. Man kan kalllar det helgelse. Vårt ställning är fullkommlig eftersom Gud ser oss i Kristus. Vårt liv skall mer och mer motsvara vårt ställning. Att vårt liv fullständigt motsvarar vårt ställning kommer aldrig att hända här på jorden (1 Joh 1:8), först när vi möter vårt frälsare i himlen (1 Joh 3:2), men under tiden här på jorden ska vi bli mer och mer lika Jesus.

V3-11 Vi kan inte, eftersom vi blev ett med Kristus.

 • Varför skulle vi ha dött bort synden? (v3)
 • Vad är dopet en bild av enl. v. 4?
  Genom vilka tydliga handlingar i dopet symboliseras dessa två sidor, om dopet nu utförs enligt bibelns mönster.
 • I v5 nämns att vi är ”förenade med Kristus”. I vilka två saker gäller det (som dopet också är en bild av)?  [Detta vers kan anses som en slags rubrik över de nästa verserna. De nästa verserna tar upp och förklara först versens första del (död) och sedan versens andra del]
 • Är detta ställning eller liv?
 • Vad är ”vårt gamla människa” eller ”syndens kropp”? (v6)
 • Hur ser Gud på ”vårt gamla människa”?
 • Vilka befriande frukter uppstår ur att vårt gamla människa, syndens kropp är död? (v6 o. 7)
 • Om vi tar nu det andra delen i dopens symbolik: I v. 4 nämn ett tydligt syfte, eller nodvändigt följd varför vi är begravda. Vilken? [Att vi skall leva det nya livet]
 • Denna följd återupptas i v 8: Vad är följden av att vi är förenade men honom i uppståndelsen?  [det eviga livet]
 • I vilket avseende var hans död en död från synden?
  • Vad hade Jesu död med synden å göra?
  • Vilken påverkan hade då alltså synden på honom?
  • Eftersom Han har burit vårt syndens straff, så är den kvitt. Synden kommer att aldrig döda Jesus igen.
  • Detta tillräknas ockå oss.
 • För vem lever Kristus det nya livet, och vi med honom?
 • Slutsatsen: Hur skall vi se på oss?
 • I dessa verser betonas väldigt mycket vårt inställning:
  v3: ”eller vet ni inte”
  v6: ”Vi vet att vår gamla människa har blivt korstfäst”
  v8: ”så tro vi att vi ska leva”
  v11: ”så skall också ni se på er själva”
  Vilken påverkan har dessa tankar på vårt liv?
 • När vi ser på dessa verser som helhet – vad är Guds omdöme över vårt gamla människa?

För leva ett helgat liv är absolut det första steg att vi helhjärtat instämmer och försanthåller Guds omdöme över vårt gamla jag.

Bredvid dessa huvudtankar lite bitankar om dopet:

 • Paulus utgår från att den troende det döpt.
 • Om dopet utförs genom nersänkning i vattnet blir bakomliggande symboliken synligt:
  • Sänka ner -> begravning
  • Uppstår ur vattnet -> Jesu uppståndelse

V 12-14 Vi behöver inte

 • V12 Varför ska synden inte längre härska?
 • Finns det fortfarande ”begär” efter vi har blivit kristna?
 • V13 Gud vil ha vårt medarbete. Han kan och vill helga oss, men han ska inte göra det om vi inte vill själva. Vad blir vi uppmanade till att verkligen ”göra” nu – helt medvetet?
 • V14 Vad nämns här för en andra anledning för att synden inte skall vara herre?
 • Vad har lagen med detta att göra? (→Rom 7:7ff)
 • ”Kan” man allt det där på en gång?

V 15-19 Blir inte syndens slavar igen

 • v15 Få vi drar slutsatsen att eftersom vi inte står under lagen så är det fritt fram att synda?
 • V16 Varför inte? ”gör er till slavar och lyder” kan lite mer ordagrant översättas som: ”vem ni framställer er som slaver till lydnad”. Jämför det med att du söker anställning. Du erbjuder din arbetskraft till anställning. Och då blir du anställt.
  • Vad händer när vi erbjuder oss som slavar?
  • Vart leder det att blir syndens slav?
  • Varför är det då viktigt vems slavar vi vill blir?
  • Vad är då den ”naturliga” slutsatsen av en kristen?
 • V17/18 Vad är det ”naturliga” valet, vad en sann kristen önskar av hela sitt hjärta?
 • Varför använder Paulus det bild ”rättfärdighetens slavtjänst”. Vad vill är huvudpoängen med det?

V 20-23: Gör inte det, det blir bara katastrof

 • v20 Var vi rättfärdiga när vi tjänade synden?
 • v21 Vad är frukt/ resultat av att vara syndens slav?
 • Blir vi glad över syndens frukter i våra liv?
 • Vart leder syndens frukter?
 • V22: Vad är frukten av att följer Gud, lyder Gud, vara hans slav?
 • ”Befriat från synden” … vad betyder det? Syndar vi inte mer som kristna?
 • V23: Riktigt bra kärnfult kort sammanfattning. Vad innebär ”döden”?
 • Även om vi uppmanas att ställa oss fram till rättfärdighetens slavar – vem har vi det eviga livet att tacka för?

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. 

#08 – Rom 5 (2): Adams överträdelse, Guds gåva

Vägledning genom Romarbrevet.

 • V12: Varför kom döden in i världen?
 • Varför dör även vi (alla människor) – är det endast pga av Adams synd?
 • V13/14: Att ”döden härskade” – har det något med frälsningen att göra? (Tänk på t.ex. Noah, Abraham osv.)
 • När det nu mellan syndafallet och laggivningen inte har funnits lagen som människor kunde överträda, varför dog människor då?
 • Vad har vi alla ärvt av Adam? [Döden, upproriska natur mot Gud]
 • Är jag ansvarig för mitt ”synda-arv”? [Nej] | Är jag ansvarig för hur jag hanterar mitt ”synda-arv” [JA]

Vi är alla Adams barn, och som sådana dör vi (kroppsligt). Vi alla syndar, därför dör vi. Också ett arv från Adam. Fastän döden härskade över alla så fanns ändå möjligheten att tro på Gud och blir förklarat som rättfärdig (t.ex. Abraham).

 •  V15/16: Adams enda gärning jämförs här med en endas nåd. Vilka likheter finns mellan syndafallet genom Adam och mellan Jesu nåd? (Båda har resultat för många)
 • Vilka är de skillnader?

Det jag tycker är svårt att förstå är att Adams fall och Kristi död jämförs, och att de skillnader är svårt att sätta ord på: Adams fall resulterade i mångas död. En brusten relation, en synd -> de mångas död. Jesus däremot fick bära en omängd synder, de mångas synder.
Adams gärning förstörde en enda relation. Jesu gärning däremot fick upprätta många relationer, utplåna många synder
.

 • Desse verser genomsyras av frågan: Vad är större, nåden eller syndafallet?

V17-19

 • Vilka attributer/egenskaper tillskrivs nåden i hela detta stycke (v12-21)?
 • Vad är följden för den som tar emot nåden / gåvan av rättfärdigheten (v17)?
 • Vad gäller för de som inte gör det?
 • V18 – Vad är resultatet av Jesu rättfärdighet?
 • V19 – Vad är motsatsen här mellan Adam och Jesu?

V20/21 – Lagen:

Ref.Bibel översätter mer ordagrant: ”Men lagen har också kommit in
här, för att överträdelsen skulle överflöda”.

Lagen uppenbarar, att synden är en överträdelse av Guds vilja och därmed riktat mot Gud själv. Men där synden blev stor blev nåden ändå större.

 • Vad ska nu efter Jesus död regera?
 • Hur uttryckte sig syndens herravälde?
 • Vad innebär det, att ”nåden” få regera genom rättfärdigheten? (-> Gud kan nu ge nåd åt alla människor pga av Jesu fullkomliga verk)
Adam Jesus
Förstörde en relation genom en synd Återställer många relationen genom den överflödande nåden
 En synd har påverkat många En gåva påverkar många
 Döden som följd Liv som resultat
under dödens herravälde  regera i liv
leder till fördömelse leder till frikännande dom o. liv
olydnad -> alla Adams barn blir syndare lydnad -> många rättfärdiga