månadsarkiv: december 2014

#04 – Rom 2:17- 3:8 (Guds dom över de som har lagen)

Vägledning genom Romarbrevet.

 Guds dom över de som har lagen (Rom 2:17-29)

vv.17-20

 • Vem tilltalas i dessa verser? [Du!  dvs var och en av oss.]
 • Vem menas i förstahand här med ”Du” (v17)
  • De andra kännetecken fr.o.m. v18 kan även syftar på var och en av oss, åtminstone v. 18. Så även om dessa stycke främst beskriver Gud dom över judarna, så har den ändå betydelse för oss.
 • Vad tro de om sig själva, i förhållande till de som inte har lagen (v. 19/20)
 • V21..22 Men vad är deras främsta problem egentligen? [De känner väl till lagen, rätt eller fel, lägger det på andra, men efterlever det inte själva]
 • Verkar de se det?
 • Det nämns ett par exempel här- hur kan man göra så?
 • Vad är följden av att man predikar Guds lagar, men inte efterlever dem? v. 23/24
 • Hur är det nu – måste man vara fullkomlig för att kunna undervisa andra i Bibeln? Begrunda !
 • Vad menas med oomskuren i v25?
 • Vad är det som egentligen räknas inför Gud – omskärelse av kroppen eller av hjärtat?
 • Vad är hjärtats omskärelse V29? -> se v. 26
 • Hur kan hjärtats omskärelse endast ske? V 29
 • Vad menas med bokstav? (se v 27)
 • Kan bokstav likställas här med Guds Ord/Bibeln? (-> 1Petr 1:23)

Gud är sann (Rom 3:1-8)

 • Vad är judarnas företräde? (v2)
 • Trodde de på det som anförtroddes dem? (V3)
 • Betyder deras otro att de gör Guds förbund om intet? Varför inte? (v4)
 • När frågan uppstår om Gud eller människor har rätt – vad är då ledtråden? (v4).
  • V 4 kan uppfattas som en mycket mörk omdöme om oss människor, men samtidigt är det en otroligt trygghet att kunna verkligen och absolut förlita sig under alla omständigheter på Guds löften.
 • Om våra fel låter Guds rättfärdighet skina ännu mer, borde han då inte ha en överseende med det? V5/6? Varför inte?
 • Återigen – vad är Paulus svar till de som säger – låt oss fortsätta synda, då framstår Guds nåd ännu större?

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

#02 – Rom 1:18ff (Dom över hedningarna)

Vägledning genom Romarbrevet.

Guds dom över hedningarna (V18-32)

(kort repetition av v. 16/17)

V18 kan uppfattas som en sammanfattning eller rubrik över det som följer.

 • Hur har Gud uppenbarat sig för alla människor oavsett religion? (v 19-21).
 • Hur blev människans reaktion (i allmänhet) v 21
 • I denna reaktion är stegvis. Vilka steg finns?
 • Hur ser människan sig själva – och hur bedömer Gud hon (v22)
 • Vari bestod deras dumhet (v23)
 • Verserna 21-23 är människans reaktion på Guds uppenbarelse i skapelsen. Hur reagerar Gud på detta? v.24
 • V 24 måste läsas noga – gav Gud de uppdrag eller ens tilllåtelse att ”följa sina begär” eller vad gjorde Gud nu?
  • Begär hade vi redan innan, men Gud utelämnade oss då inte. Han skyddade oss för våra värsta begär. Efter vi har förkastat honom, tog han bort den skydd. Vill man inte ha Gud, få man leva utan (en del) av hans skydd.
 • V25 – Vilka paralleller finns till idag?
  • Tittar man med öppet sinne på skapelsen vittnar den om en skaparens genie. Istället väljer man att tro på (o)sannolikhetens Gud gånger med tid. Man har bytt ut Guds sanning mot lögnen.
  • Också vi idag dyrka hellre det skapade (vårt egen eller nån annans förmåga, makt, skönhet osv) istället för den Skaparen.

⇒ Lägg märke till: vi tjänar alltid någon/något, är aldrig fri. v. 25. Antingen det skapade eller skaparen. Man kan fråga sig vilket är bättre.

 • Varför låter Gud människorna i v. 26/27 utöva homosexualitet.
 • Hur bedömer Gud den? (v.27)

⇒Att människor blev ”utlämnade” att praktisera homosexualitet anses snarare som ett dom över dem än en ”frigörelse. Konsekvenserna av detta ”förvillelse” fick människor ta som ”straff” (v. 26-27). Vi kan tänka på homosexualitetens negativa följder (t.ex. 3ggr högre självmordsbenägenhet, psykisk ohälsa, könssjukdomar osv.)

⇒Efter att Paulus särskilt lyft fram homosexualitet som ett gudsdom fortsätter beskrivningen om framskridandet av ondskan.

 • Finns allt som beskrivs i v. 29-31 samtidigt hos en enda människa / dig?
 • Vilka av dessa karaktärsdrag som nämns här har du ibland/ofta upptäckt hos dig själva? (Besvaras bara för sig själv)
 • Vilka relationer drabbas mest av det som nämns här?
 • Vad gör dessa karaktärsdrag med våra medmänskliga relationer?
 • När man beter sig på det här sättet, vad är man mycket väl medveten om (v. 32)
 • Varför samtycker man ändå att andra gör likadant? (v. 32)
 • Varför beter man sig så fast man vet om konsekvenserna?

Sammanfattning

Man ser en tydligt trend:

Man väljer att inte acceptera Gud (v21)
. ⇓ ⇓
Man förblindas, hjärtat förmörkas
. ⇓ ⇓
Man ersätter Guds härlighet genom skapelser
. ⇓ ⇓
Gud utlämna dem
. ⇓ ⇓
Man byter från sanning till lögn,
tjänar o. dyrka det skapade
Homosexualitet → dess konsekvenser som straff
Alla relationer och karaktärsdrag påverkat av synden.
. ⇓ ⇓
Man sprider ondskan vidare

 

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

#03 – Rom 2:1-16 (Dom över de ”goda människor”)

Vägledning genom Romarbrevet.

Guds dom över de ”goda” och civiliserade människor (Rom 2:1-16)

V1

 • Vilket ord kännetecknar denna människorgrupp? Nämns 4 ggr. i v1 [döma]
 • Vad krävs för att kunna  döma en människa, eller hans handlingar?  [Man skiljer mellan rätt och fel och värdera hennes handlingar utifrån detta]
 • Varför fördömer jag mig själv när jag dömer en annan?
  [i och med att jag säger att en sak är fel, är det lika fel för mig att göra detta]
 • Vad menas med att de ”handlar ju på samma sätt” (Syftar det på hur mycket ont en handling är eller på dess karaktär?)
 • V2 – Varför är då Guds dom med rätta mot dem?
 • V3 – I 1:17 läste vi om en rättfärdighet från Gud som ger liv. Vad är det för en slags rättfärdighet de människor här har? [Själv- eller egenrättfärdighet]
 • Varför håller den inte?
 • Nämn gärna ett par exempel på hur vi ofta själv dömer andra människor, och gör själv på samma sätt.
 • V4 – Hur visar man sin förakt mot Guds godhet/talamod?
  [man tro att man är bättre än andra (den som man dömer) och behöver inte omvändelse. ]
 • Hur är Gud mot dessa människor?
 • V5 – Hur räknas det hos Gud att avvisa Hans försök att leda oss till omvändelse? [att samla på sig vrede till domens dag]

[Kort sammanfattat: Detta stycke handlar om inte frälsta människor. Men jag använder det inkluderande ”vi”. Vi drister oss att döma andra människor, men gör undantag för oss själv – antingen medvetet, eller vi är blinda över oss själva. Genom detta beviser vi att vi klart VET vad som är rätt, och fel – ändå gör vi själv det som är fel, kanske bara i mindre utsträckning.
Genom att vi dömer andra menar vi att vi är bättre, att vi slipper Guds dom. Men motsatsen är fallet. Den som gör fel och kanske vet inte bättre, har mindre ansvar än den som vet bättre.
Genom att vi dessutom menar att vi inte behöver nån omvändelse, att kanske tillskriver allt det goda vi har vårt egen(-)rättfärdighet, genom detta föraktar vi Guds ansträngningar att leda oss till omvändelse. Detta ökar bara vårt skuld gentemot Gud. Han ska säkert ge oss efter våra gärningar.
]

V6-8

 • Vad sägs om Guds dom (v6?)
  [Domen är efter sina gärningar, inte efter någon annans, inte efter samhällets dåliga påverkan osv. Det är mina egna gärningar som jag själv är ansvarig för]
 • Om man läser v7 noga – hur många goda gärningar krävs för att få evigt liv?
 • Blir vi då frälsta genom goda gärningar?
 • Vad är ”det goda” i v7? Det finns 2 möjligheter som förklagring:
  1) → Joh 6:28,29 [att tro på Jesus]
  2) Dessa handlingar som nämns här i v7 är dem en förutsättning för att bli frälst eller en resultat? [Det är en resultat att man blev frälst och däremed visar man livets tecken.]
 • V. 8 – Vad kännetecknar de som drabbas av domen?
 • Vem söker INTE sitt eget?

Lagen och samvete

 • I v9-10 upprepas samma tankegång igen, med en annan framtoning. Vad är ”det onda”?
 • Varför ”främst över juden”? (Sammanhanget visar att den som vet vad som är rätt och fel är skuldigt att handla därefter, se v. 1)
 • V11 – Hur möter denna vers tanken att kunde se mellan fingrarna när det gäller sitt eget folk?
 • V12 kan anses lite som en sammanfattning av det som nu följer.  Blir det nån undantag för de som inte har lagen? Eller för de som har lagen?  [Vi människor vill ju gärna allt tillgodoräka oss som förmildrande omständigheter, varken vi har lagen eller inte]
 • V13 – Varför blir de som har lagen dömda? [Det räcker inte med att ha/höra lagen, utan man mäste göra den]
 • Hur många människor kommer att bli förklarat rättfärdig för att de håller lagen? [Säger detta vers inget om, men vi får veta längre fram att det är ingen]
 • V14-15 – Men hur är det då med hedningar, de som inte har lagen – hur vet de vad som är rätt och fel?
 • Att det överhuvudtaget finns ett samvete, vad vittnar detta om?
 • V16 Vad är det som ska visa sig på domedagen? Vad syftar ”Det” till?  [V. 12 första del kanske?]
 • Hjälper det att döljer något inför Gud/människor inför domedagen?

[Mötet avslutas här]


 

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]