How Can We Help?

FG 1: Hur kan jag vara säker på att Gud verkligen existerar?

Det finns ingen nation eller något folk i världen som inte i en eller annan form tror på en gud, en ande eller en varelse, som är överlägsen människan själv. Detta gäller till och med isolerade djungelstammar som aldrig haft kontakt med någon annan kultur, än mindre hört evangeliet. Hur är det möjligt? Vi har alla fått förmågan att koppla samman den synliga skapelsen med en osynlig Skapare. Ingen tror att en bil, en klocka, en knapp eller ens ett gem kommer till av sig själva. Paulus skriver därför i Nya testamentet: ”Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem” (Rom 1:20). Skapelsen leder oss emellertid bara till att tro på existensen av en Skapare, och att vi då kan dra slutsatser om Hans makt och idérikedom, men det i sig ger oss ingen information om Hans natur (t ex kärlek, liv, barmhärtighet, godhet). Bibeln har givits till oss för detta ändamål.


Ur: W. Gitt, Frågor jag alltid velat ställa (Fragen  die immer wieder gestellt werden)
Översatt av Joachim Schlyter

Print Friendly, PDF & Email
Översikt